Despre proiect | Calificarea ta – un viitor mai sigur

"Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013".


Titlul proiectului: “Calificarea ta – un viitor mai sigur!”

Sursa de finan?are: Proiectul este cofinan?at din Fondul Social European prin Programul Opera?ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Axa: 2.3 Acces ?i participare la formare profesional? continu?

Durata: 18 luni, patient începând cu luna mai 2014

Ne propunem s? atingem urmatoarele obiective:

A

S? contribuim la cre?terea accesului ?i a ?anselor de men?inere pe pia?a muncii a angaja?ilor, stuff prin facilitarea particip?rii la programe de calificare/recalificare;

A

S? orient?m angaja?ii c?tre gestionarea eficient? ?i intrinsec? a propriului traseu profesional pe tot parcursul vie?ii, this web prin servicii de consiliere ?i orientare profesional?;

A

S? promov?m beneficiile particip?rii la formare profesional? în rândul angaja?ilor, întreprinderilor ?i altor grupuri interesate;

Ne adres?m angaja?ilor, în special celor necalifica?i pe postul pe care îl ocup? sau cu nivel sc?zut de calificare, care sunt interesa?i de ob?inerea unei calific?ri actuale ?i complete.

Proiectul este de tip multiregional, prin urmare pute?i beneficia de serviciile noastre dac? sunte?i angajat într-o companie care î?i desf??oar? activitatea într-un jude? din urm?toarele regiuni de implementare: Centru, Nord-Vest, Vest, Bucure?ti-Ilfov, Nord-Est, Sud-Vest.

Persoane ce vor beneficia de Consiliere si Orientare Profesionala

Participanti la programe de Formare Profesionala Continua

Persoane ce vor obtine o calificare recunoscuta la nivel european