Calificări | Calificarea ta – un viitor mai sigur

"Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013".


ABEONA

Loca?ie: Bra?ov

Compania este specializat? în oferirea de servicii de consultan?? în domeniul afacerilor, viagra buy activit??ii de formare profesional? ?i prestarea de servicii turistice.

PRO EXPERT

Loca?ie: Bra?ov

Viitorul înseamn? investi?ii în oameni. Oameni performan?i, oameni motiva?i s? se dezvolte, oameni care îndr?znesc ?i reu?esc mai mult!

FORMARE MANAGERIAL? ÎN TURISM – FMT

Loca?ie: Bra?ov

Compania reune?te teoreticieni de profil din mediul universitar ?i speciali?ti cu practic? îndelungat?, cu menirea ofert?rii de servicii complexe de formare profesional? pentru adul?i.

FORMARE MANAGERIAL? ÎN TURISM – FMT

Loca?ie: Bra?ov

Compania reune?te teoreticieni de profil din mediul universitar ?i speciali?ti cu practic? îndelungat?, cu menirea ofert?rii de servicii complexe de formare profesional? pentru adul?i.

ABEONA

Loca?ie: Bra?ov

Compania este specializat? în oferirea de servicii de consultan?? în domeniul afacerilor, viagra buy activit??ii de formare profesional? ?i prestarea de servicii turistice.

PRO EXPERT

Loca?ie: Bra?ov

Viitorul înseamn? investi?ii în oameni. Oameni performan?i, oameni motiva?i s? se dezvolte, oameni care îndr?znesc ?i reu?esc mai mult!

FORMARE MANAGERIAL? ÎN TURISM – FMT

Loca?ie: Bra?ov

Compania reune?te teoreticieni de profil din mediul universitar ?i speciali?ti cu practic? îndelungat?, cu menirea ofert?rii de servicii complexe de formare profesional? pentru adul?i.

FORMARE MANAGERIAL? ÎN TURISM – FMT

Loca?ie: Bra?ov

Compania reune?te teoreticieni de profil din mediul universitar ?i speciali?ti cu practic? îndelungat?, cu menirea ofert?rii de servicii complexe de formare profesional? pentru adul?i.

ABEONA

Loca?ie: Bra?ov

Compania este specializat? în oferirea de servicii de consultan?? în domeniul afacerilor, viagra buy activit??ii de formare profesional? ?i prestarea de servicii turistice.

PRO EXPERT

Loca?ie: Bra?ov

Viitorul înseamn? investi?ii în oameni. Oameni performan?i, oameni motiva?i s? se dezvolte, oameni care îndr?znesc ?i reu?esc mai mult!

FORMARE MANAGERIAL? ÎN TURISM – FMT

Loca?ie: Bra?ov

Compania reune?te teoreticieni de profil din mediul universitar ?i speciali?ti cu practic? îndelungat?, cu menirea ofert?rii de servicii complexe de formare profesional? pentru adul?i.

FORMARE MANAGERIAL? ÎN TURISM – FMT

Loca?ie: Bra?ov

Compania reune?te teoreticieni de profil din mediul universitar ?i speciali?ti cu practic? îndelungat?, cu menirea ofert?rii de servicii complexe de formare profesional? pentru adul?i.

Leg?tor manual (în poligrafe ?i ateliere speciale)

Leg?torul manual este responsabil de aprovizionarea cu materiale ?i semifabricate ?i desf??oar? activit??ile necesare execut?rii lucr?rilor de asamblare mecanic?, prescription manual? ?i special? a tip?riturilor pe diverse suporturi de imprimare.

 • Aprovizionarea locului de munc? cu materiale ?i semifabricate
 • Ambalarea ?i depozitarea produselor finite
 • Executarea lucr?rilor prin leg?torie manual?
 • Executarea lucr?rilor prin leg?torie mecanic? (finisare mecanic?)
 • Executarea lucr?rilor speciale
 • Aprovizionarea locului de munc? cu materiale ?i semifabricate
 • S? fi?i angajat;
 • S? prezenta?i o adeverin?? de la locul de la munc?;
 • S? da?i o declara?ie pe propria r?spundere c? v? înscrie?i de bun?voie la curs;
 • S? da?i o declara?ie c? sunte?i de acord cu prelucrarea datelor personale;
 • S? prezenta?i o copie a c?r?ii de identitate ?i originalul.

Lucr?tor poligraf

Lucr?torul în poligrafie este responsabil de aprovizionarea cu materiale, price depozitarea acestora ?i preg?te?te ma?ina, viagra 60mg suporturile ?i procedeele pentru imprimare. Acesta se ocup? de t?ierea, f?l?uirea ?i bro?area mecanic?, precum ?i de leg?toria manual?.

 • T?ierea, f?l?uirea, bro?area mecanic?
 • Leg?toria manual?
 • Imprimarea monocrom?
 • Preg?tirea ma?inii pentru imprimare
 • Forme de tipar
 • Suporturi pentru imprimare
 • Procedee de tipar
 • Hidratarea formelor de tipar
 • Cerneluri tipografice
 • Paginarea
 • Reprezent?ri grafice
 • S? fi?i angajat;
 • S? prezenta?i o adeverin?? de la locul de la munc?;
 • S? da?i o declara?ie pe propria r?spundere c? v? înscrie?i de bun?voie la curs;
 • S? da?i o declara?ie c? sunte?i de acord cu prelucrarea datelor personale;
 • S? prezenta?i o copie a c?r?ii de identitate ?i originalul.

Lucr?tor în comer?

Lucr?torul în comer? este responsabil de vânzarea produselor, întocmirea ?i raportarea situa?iei vânz?rilor, actualizarea stocurilor de produse, în condi?iile respect?rii normelor de calitate, igien?, sanitar-veterinare, protec?ia mediului ?i de s?n?tate ?i securitate în munc?.

 • Asigurarea cadrului general de desf??urare a activit??ii punctului de vânzare
 • Prezentarea produselor ?i serviciilor aferente vânz?rii
 • Realizarea vânz?rii
 • Întocmirea situa?iei vânz?rilor ?i raportarea acesteia
 • Actualizarea stocurilor de produse
 • S? fi?i angajat;
 • S? prezenta?i o adeverin?? de la locul de la munc?;
 • S? da?i o declara?ie pe propria r?spundere c? v? înscrie?i de bun?voie la curs;
 • S? da?i o declara?ie c? sunte?i de acord cu prelucrarea datelor personale;
 • S? prezenta?i o copie a c?r?ii de identitate ?i originalul.

Mecanic utilaje ?i instala?ii în industrie

Lucr?torul în electrotehnic? este responsabil de asamblarea/dezasamblarea componentelor electronice ?i verificarea echipamentului realizat, efectueaz? m?sur?ri electrice, utilizeaz? componente electronice prin verificarea func?ionalit??ii acestora ?i realizeaz? montaje prin plantarea acestora.

 • Completarea documenta?iei specifice domeniului electric
 • Manevrarea echipamentelor electrice
 • Între?inerea ?i repararea echipamentelor electrice
 • Preg?tirea proceselor tehnologice în domeniul electric
 • Efectuarea lucr?rilor de l?c?tu?erie general?
 • Asamblarea produselor electrice
 • Reprezentarea schemelor electrice
 • Utilizarea ra?ional? a resurselor
 • M?surarea m?rimilor neelectrice
 • M?surarea m?rimilor electrice
 • Utilizarea componentelor electrice
 • S? fi?i angajat;
 • S? prezenta?i o adeverin?? de la locul de la munc?;
 • S? da?i o declara?ie pe propria r?spundere c? v? înscrie?i de bun?voie la curs;
 • S? da?i o declara?ie c? sunte?i de acord cu prelucrarea datelor personale;
 • S? prezenta?i o copie a c?r?ii de identitate ?i originalul.

Lucr?tor în electronic?, automatiz?ri

Lucr?torul în electronic? este responsabil de asamblarea/dezasamblarea elementelor constructive ale echipamentelor, interconecteaz? modulele, subansamblurile echipamentelor electronice ?i verific? echipamentul realizat, efectueaz? m?sur?ri electrice, utilizeaz? componente electronice prin verificarea func?ionalit??ii acestora, realizeaz? montaje simple prin plantarea componentelor electronice, realizeaz? re?ele de comunica?ie prin cablu pentru televiziune, telefonie ?i re?ele de calculatoare.

 • Utilizarea sculelor, instrumentelor ?i dispozitivelor
 • Aprovizionarea cu materiale
 • Asamblarea/dezasamblarea echipamentelor electronice
 • Utilizarea AMC ?i efectuarea m?sur?torilor
 • Utilizarea componentelor electronice
 • M?surarea electric? a m?rimilor neelectrice
 • Realizarea re?elelor de comunica?ie prin cablu
 • S? fi?i angajat;
 • S? prezenta?i o adeverin?? de la locul de la munc?;
 • S? da?i o declara?ie pe propria r?spundere c? v? înscrie?i de bun?voie la curs;
 • S? da?i o declara?ie c? sunte?i de acord cu prelucrarea datelor personale;
 • S? prezenta?i o copie a c?r?ii de identitate ?i originalul.

Agent de cur??enie cl?diri ?i mijloace de transport

Agentul de cur??enie cl?diri ?i mijloace de transport este responsabil de desf??urarea activit??ilor de cur??enie în incinte – re?edin?e, birouri, sectoare industriale ?i administrative – ?i mijloace de transport.

 • Utilizarea sculelor ?i utilajelor cu ac?ionare manual?
 • Utilizarea utilajelor cu ac?ionare electro-mecanic?
 • Utilizarea utilajelor ac?ionate prin motoare cu ardere intern?
 • Între?inerea echipamentelor de lucru
 • Preg?tirea opera?iei de cur??are
 • Salubrizarea vagoanelor de cale ferat?
 • Salubrizarea mijloacelor de transport rutiere
 • Cur??area incintelor
 • Cur??area interioar? a aeronavelor
 • S? fi?i angajat;
 • S? prezenta?i o adeverin?? de la locul de la munc?;
 • S? da?i o declara?ie pe propria r?spundere c? v? înscrie?i de bun?voie la curs;
 • S? da?i o declara?ie c? sunte?i de acord cu prelucrarea datelor personale;
 • S? prezenta?i o copie a c?r?ii de identitate ?i originalul.

Agent de dezinfec?ie, deratizare, dezinsec?ie

Agentul de dezinfec?ie, deratizare, dezinsec?ie este responsabil de activit??i de dezinfec?ie, deratizare ?i dezinsec?ie în incinte precum ?i în spa?ii exterioare pentru înl?turarea germenilor patogeni ?i combaterea speciilor de insecte ?i roz?toare d?un?toare din zonele procesate. Acesta presteaz? servicii atât în sectorul public, cât ?i în cel privat.

 • Preg?tirea dezinfec?iei
 • Dezinfectarea suprafe?elor
 • Preg?tirea deratiz?rii
 • Deratizarea suprafe?elor
 • Preg?tirea dezinsec?iei
 • Dezinsec?ia suprafe?elor
 • Monitorizarea suprafe?elor procesate
 • Utilizarea aparatelor de lucru cu ac?ionare electro-mecanic?
 • Utilizarea aparatelor de lucru ac?ionate prin motoare cu ardere intern?
 • Între?inerea echipamentelor de lucru
 • S? fi?i angajat;
 • S? prezenta?i o adeverin?? de la locul de la munc?;
 • S? da?i o declara?ie pe propria r?spundere c? v? înscrie?i de bun?voie la curs;
 • S? da?i o declara?ie c? sunte?i de acord cu prelucrarea datelor personale;
 • S? prezenta?i o copie a c?r?ii de identitate ?i originalul.

Imprimator serigraf

Imprimatorul serigraf î?i desf??oar? activitatea în atelierele de imprimare serigrafic? ?i trebuie s? cunoasc? cum s? realizeze ?i s? prelucreze informa?iile vizuale folosind computerul pentru a imprima imaginea pe hârtie, plastic sau material textil.

 • Realizarea ?ablonului
 • Preg?tirea opera?iei de imprimare
 • Realizarea opera?iei de imprimare
 • Stocarea ?i ambalarea materialelor imprimate
 • Aprovizionarea cu materii prime
 • S? fi?i angajat;
 • S? prezenta?i o adeverin?? de la locul de la munc?;
 • S? da?i o declara?ie pe propria r?spundere c? v? înscrie?i de bun?voie la curs;
 • S? da?i o declara?ie c? sunte?i de acord cu prelucrarea datelor personale;
 • S? prezenta?i o copie a c?r?ii de identitate ?i originalul.

Tip?ritor ofset

Tip?ritorul ofset este responsabil cu preg?tirea ma?inii pentru opera?ia de tip?rire, preg?tirea materialelor pentru opera?ia de tip?rire, realizarea tiparului, stocarea ?i ambalarea tip?riturilor, manipularea ?i depozitarea materiilor prime ?i a materialelor.

 • Preg?tirea ma?inii pentru opera?ia de tip?rire
 • Preg?tirea materialelor pentru opera?ia de tip?rire
 • Realizarea tiparului
 • Stocarea ?i ambalarea tip?riturilor
 • Manipularea ?i depozitarea materiilor prime ?i a materialelor
 • S? fi?i angajat;
 • S? prezenta?i o adeverin?? de la locul de la munc?;
 • S? da?i o declara?ie pe propria r?spundere c? v? înscrie?i de bun?voie la curs;
 • S? da?i o declara?ie c? sunte?i de acord cu prelucrarea datelor personale;
 • S? prezenta?i o copie a c?r?ii de identitate ?i originalul.

Tipograf flexograf

Tipograful flexograf este responsabil de executarea tip?ririi flexografice a produselor cu respectarea standardelor de calitate ?i eficien?? impuse precum ?i utilizarea optim? a utilajelor din dotare. Acesta utilizeaz? echipamente specifice activit??ii, utilaje de imprimare flexografic? ?i utilaje auxiliare: de montat matri?e, de sp?lat aniloc?i precum ?i o gam? larg? de scule, dispozitive ?i verificatoare generale sau specifice domeniului de activitate.

 • Preg?tirea materialelor pentru tip?rirea lucr?rii
 • Preg?tirea utilajului pentru tip?rirea lucr?rii
 • Realizarea tiparului
 • Manipularea ?i depozitarea materialelor, SDV-urilor (scule, dispozitive, verificatoare) ?i produselor tip?rite
 • Între?inerea utilajelor ?i echipamentelor de lucru
 • S? fi?i angajat;
 • S? prezenta?i o adeverin?? de la locul de la munc?;
 • S? da?i o declara?ie pe propria r?spundere c? v? înscrie?i de bun?voie la curs;
 • S? da?i o declara?ie c? sunte?i de acord cu prelucrarea datelor personale;
 • S? prezenta?i o copie a c?r?ii de identitate ?i originalul.

Operator ma?ini-unelte cu comand? numeric?

Operatorul de ma?ini-unelte cu comand? numeric? î?i desf??oar? activitatea în întreprinderi mici, mijlocii ?i mari, dotate cu ma?ini-unelte cu comand? numeric? ?i/sau centre de prelucrare cu comand? numeric? (CNC). Acesta se ocup? de aprovizionarea locului de munc? cu materiale ?i semifabricate, scule, dispozitive ?i verificatoare, fiind responsabil de func?ionarea ma?inilor.

 • Aprovizionarea locului de munc? cu materiale ?i semifabricate
 • Aprovizionarea locului de munc? cu SDV-uri (scule, dispozitive, verificatoare)
 • Asigurarea func?ion?rii ma?inilor unelte cu comand? numeric?
 • Controlul pieselor executate pe ma?ini unelte cu comand?
 • Depozitarea ?i expedi?ia pieselor prelucrate
 • Prelucrarea lotului de piese
 • Programarea ma?inii unelte cu comand? numeric? – stabilirea originii coordonatelor
 • Reglarea ini?ial? a ma?inii unelte cu comand? numeric?
 • Reglarea static? a sculelor ?i montarea dispozitivelor de fixare
 • Studierea documenta?iei de execu?ie
 • S? fi?i angajat;
 • S? prezenta?i o adeverin?? de la locul de la munc?;
 • S? da?i o declara?ie pe propria r?spundere c? v? înscrie?i de bun?voie la curs;
 • S? da?i o declara?ie c? sunte?i de acord cu prelucrarea datelor personale;
 • S? prezenta?i o copie a c?r?ii de identitate ?i originalul.

Operator montaj copiat tipar de prob?

Operatorul montaj, copiat, tipar prob? realizeaz? lucr?ri aferente de prelucrare ?i asamblare necesare realiz?rii materialelor tip?rite. Acesta este responsabil de aprozivionarea ?i manipularea materiilor prime ?i reactivitlor, preg?te?te materialele ?i solu?iile ?i asigur? func?ionarea utilajelor ?i instala?iilor pentru montaj, copiat ?i tipar de prob?.

 • Aprovizionarea ?i manipularea materiilor prime ?i reactivilor
 • Preg?tirea materialelor ?i solu?iilor
 • Copierea montajului
 • Realizarea montajului
 • Realizarea tiparului de prob?
 • Asigurarea func?ion?rii utilajelor ?i instala?iilor pentru montaj, copiat ?i tipar de prob?
 • Folosirea instrumentelor de lucru
 • S? fi?i angajat;
 • S? prezenta?i o adeverin?? de la locul de la munc?;
 • S? da?i o declara?ie pe propria r?spundere c? v? înscrie?i de bun?voie la curs;
 • S? da?i o declara?ie c? sunte?i de acord cu prelucrarea datelor personale;
 • S? prezenta?i o copie a c?r?ii de identitate ?i originalul.

Operator introducere, validare ?i prelucrare date

Operatorul introducere, validare ?i prelucrare date are atribu?ii referitoare la introducerea pe suport electronic a datelor necesare prelucr?rilor electronice. În acest scop, el efectueaz? o serie de activit??i importante pentru sus?inerea procesului de prelucrare electronic? a datelor.

 • Organizarea activit??ii proprii
 • Utilizarea echipamentelor periferice
 • Asigurarea securit??ii datelor/documentelor
 • Introducerea datelor
 • Prelucrarea datelor
 • Transpunerea datelor pe suport
 • Gestionarea suporturilor/dispozitivelor de stocare a datelor/documentelor
 • S? fi?i angajat;
 • S? prezenta?i o adeverin?? de la locul de la munc?;
 • S? da?i o declara?ie pe propria r?spundere c? v? înscrie?i de bun?voie la curs;
 • S? da?i o declara?ie c? sunte?i de acord cu prelucrarea datelor personale;
 • S? prezenta?i o copie a c?r?ii de identitate ?i originalul.

Mecanic utilaje ?i instala?ii în industrie

Mecanicul utilaje ?i instala?ii în industrie execut? opera?ii de montare, punere în func?iune, revizie, între?inere, reglare, diagnosticare ?i reparare a ma?inilor, utilajelor ?i instala?iilor din industrie.

 • Reprezentarea grafic? a sistemelor tehnice
 • Transmiterea ?i transformarea mi?c?rii în sistemele tehnice
 • Solicitarea mecanic?,electric? ?i termic? a sistemelor tehnice
 • Instala?ii de ridicat ?i transportat
 • Tehnologia asambl?rii organelor pentru conducerea ?i circula?ia fluidelor
 • Între?inerea ?i repararea instala?iilor hidraulice ?i pneumatice
 • Repararea ?i punerea în func?iune a ma?inilor, utilajelor ?i instala?iilor
 • S? fi?i angajat;
 • S? prezenta?i o adeverin?? de la locul de la munc?;
 • S? da?i o declara?ie pe propria r?spundere c? v? înscrie?i de bun?voie la curs;
 • S? da?i o declara?ie c? sunte?i de acord cu prelucrarea datelor personale;
 • S? prezenta?i o copie a c?r?ii de identitate ?i originalul.

Tehnician operator procesare text imagine

Tehnicianul operator procesare text ?i imagine este responsabil în principal cu procesarea textelor, prelucrarea desenelor ?i imaginilor, asamblarea static? sau dinamic? a textelor ?i desenelor sau imaginilor, realizarea de prezent?ri, precum ?i cu transpunerea lucr?rilor pe suport.

 • Elemente de poligrafie
 • Aplicarea normelor de calitate în produc?ia poligrafica
 • Utilizarea tehnologiilor IT în poligrafie
 • Culegerea digital? a textului
 • Procesarea textului
 • Procesarea tabelelor, desenelor ?i graficelor.
 • Utilizarea culorii în poligrafie
 • Prelucrarea digital? a imaginii
 • Tehnoredactare, proiectare ?i machetare
 • Tehnoredactarea computerizata a lucr?rilor de acciden??
 • Tehnoredactarea computerizata a publica?iilor periodice
 • Tehnoredactarea computerizata a c?r?ilor
 • Transpunerea digital? a lucr?rilor cu destina?ie editorial – tipografic?
 • S? fi?i angajat;
 • S? prezenta?i o adeverin?? de la locul de la munc?;
 • S? da?i o declara?ie pe propria r?spundere c? v? înscrie?i de bun?voie la curs;
 • S? da?i o declara?ie c? sunte?i de acord cu prelucrarea datelor personale;
 • S? prezenta?i o copie a c?r?ii de identitate ?i originalul.

Tehnician audio-video

Tehnicianul audio-video îndepline?te sarcini cu caracter tehnic ce ajut? în activitatea electronic?, audio-video, asamblarea, construirea, operarea, între?inerea ?i repararea echipamentelor electronice ?i audio-video.

 • Depanarea pl?cilor electronice din echipamentele de televiziune
 • Efectuarea m?sur?torilor pentru parametrii semnalelor audio
 • Instalarea echipamentelor de televiziune
 • Între?inerea echipamentelor audio
 • Între?inerea echipamentelor pentru transmisiuni exterioare
 • Între?inerea echipamentelor video
 • Perfec?ionarea preg?tirii profesionale
 • S? fi?i angajat;
 • S? prezenta?i o adeverin?? de la locul de la munc?;
 • S? da?i o declara?ie pe propria r?spundere c? v? înscrie?i de bun?voie la curs;
 • S? da?i o declara?ie c? sunte?i de acord cu prelucrarea datelor personale;
 • S? prezenta?i o copie a c?r?ii de identitate ?i originalul.

Designer pagini web

Designerul de pagini web este liantul între clien?ii, persoane juridice sau persoane fizice, fiecare cu nevoile lor ?i tehnologia de promovare prin pagini web ?i structura tehnologic? a internetului, mediul specific în care sunt instalate-publicate, g?zduite, promovate ?i vizitate paginile diferi?ilor clien?i de c?tre vizitatorii din întreaga lume. Acesta face transferul de informa?ie primit? de la client, sub o anume form?, într-o manier? cât mai apropiat? de vizitatori.

 • Analizarea scopului paginii web
 • Proiectarea structurii site-ului
 • Procesarea imaginilor, crearea de anima?ii ?i flash-uri
 • Elaborarea de prototipuri
 • Realizarea site-ului
 • Testarea site-ului
 • Publicarea site-ului
 • Între?inerea site-ului
 • S? fi?i angajat;
 • S? prezenta?i o adeverin?? de la locul de la munc?;
 • S? da?i o declara?ie pe propria r?spundere c? v? înscrie?i de bun?voie la curs;
 • S? da?i o declara?ie c? sunte?i de acord cu prelucrarea datelor personale;
 • S? prezenta?i o copie a c?r?ii de identitate ?i originalul.

Tehnician poligraf

Tehnicianul poligraf planific? ?i organizeaz? produc?ia, proiecteaz? ?i imprim? produse poligrafice pe diverse ma?ini prin procedee conven?ionale ?i digitale. Acesta realizeaz? lucr?ri de leg?torie mecanic? pe linii automate.

 • Planificarea ?i organizarea produc?iei
 • Proiectarea produselor poligrafice
 • Imprimarea produselor poligrafice pe ma?ini rotative
 • Finisarea integrat? a produselor poligrafice pe ma?inile de tip?rit în modul continuu
 • Imprimarea produselor poligrafice prin procedee digitale
 • Realizarea lucr?rilor de leg?torie mecanic? pe linii automate
 • S? fi?i angajat;
 • S? prezenta?i o adeverin?? de la locul de la munc?;
 • S? da?i o declara?ie pe propria r?spundere c? v? înscrie?i de bun?voie la curs;
 • S? da?i o declara?ie c? sunte?i de acord cu prelucrarea datelor personale;
 • S? prezenta?i o copie a c?r?ii de identitate ?i originalul.